regulamin

Niniejszy regulamin opisuje procedurę badania, korzyści z udziału, zasady dotyczące przetwarzania danych i ochrony prywatności oraz inne kwestie.

Procedura badania

Badanie polega na wypełnieniu testów psychologicznych i udziale w ustrukturowanym wywiadzie diagnostycznym prowadzonym przez psychologa, lekarza psychiatrę lub certyfikowanego psychoterapeutę. W zależności od sytuacji, może wymagać od jednego do kilku spotkań, których celem jest ocena kondycji psychicznej uczestnika, doświadczeń przypominających trans i opętanie oraz sposobów radzenia sobie.

Korzyści z udziału w badaniu

Udział w badaniu nie wiąże się z żadnymi korzyściami finansowymi. Uczestnik otrzyma natomiast bezpłatnie informację zwrotną na temat swoich wyników oraz zalecenia odnośnie możliwych sposobów radzenia sobie lub ewentualnej terapii

Wpływ procedury na samopoczucie

Tematy poruszane w trakcie badania mogą przywoływać różne uczucia, wspomnienia lub skojarzenia, a tym samym wpłynąć na nastrój i samopoczucie. Jeżeli uczestnik uzna to za stosowne, może w każdej chwili przerwać badanie lub odmówić odpowiedzi na dowolne pytania, bez podania powodu. W razie potrzeby, otrzyma wskazówki, gdzie może uzyskać fachową pomoc lekarza lub psychoterapeuty.

Zgoda na rejestrowanie i archiwizowania oraz użycie wywiadu diagnostycznego

Uczestnik badania wyraża zgodę na rejestrowanie i archiwizowanie wywiadu diagnostycznego. Nagranie to będzie użyte w celu analizy zebranych danych przez zespół kliniczny zaangażowany w projekt badawczy. Uczestnik może ponadto wyrazić lub nie wyrazić zgody na używanie fragmentów nagrań z wywiadu w trakcie szkoleń dla profesjonalistów dotyczących diagnozy klinicznej lub wystąpień naukowych, pod warunkiem zachowania należytej staranności, aby uniemożliwić identyfikację osoby (np. poprzez modyfikację ścieżki dźwiękowej lub obrazu).

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Dyrektywą 95/46/EC w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie dla potrzeb badania – a także po jego zakończeniu – jego danych osobowych zawartych w formularzu zgody na udział w badaniu, jak również swoich danych osobowych w tym medycznych zebranych przed i w trakcie badania.

Administratorem danych osobowych zebranych i przetwarzanych na potrzeby badania jest Pracownia Badań Jakościowych przy Uniwersytecie SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Dane będę przetwarzane zgodnie z ww. przepisami prawa. Dane przetwarzane to: imię i nazwisko lub pseudonim, płeć, rok urodzenia, numer telefonu, adres email, dane medyczne w rozumieniu art. 27 ww. ustawy oraz dane stanowiące dokumenty źródłowe badania, dane medyczne powstałe w trakcie badania.

Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych osobom monitorującym, audytującym lub kontrolującym badanie oraz w trakcie inspekcji badania, członkom Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań oraz odpowiednim organom zajmującym się rejestracją badań i oceną ich dokumentacji a także osobom zajmującym się analizą danych uzyskanych w badaniu w zakresie i trybie dozwolonym przez prawo polskie. Ewentualne udostępnienie danych o których mowa będzie miało charakter tymczasowy i będzie się odbywać jedynie na terenie ośrodka badawczego.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz do ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili uczestnik może wycofać zgodę na ich przetwarzanie (co jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w badaniu).

Badanie ma jedynie cel naukowy oraz wszystkie zebrane i zarejestrowane w nim dane zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowo-badawczych. Żadne dane umożliwiające identyfikację uczestnika nie będą publikowane w żadnych publikacjach naukowych ani prezentacjach.