regulamin

Niniejszy regulamin opisuje procedurę badania, korzyści z udziału, zasady dotyczące przetwarzania danych i ochrony prywatności oraz inne kwestie.

PROCEDURA BADANIA

Badanie polega na wypełnieniu testów psychologicznych i udziale w ustrukturyzowanym wywiadzie diagnostycznym prowadzonym przez psychologa, lekarza psychiatrę lub certyfikowanego psychoterapeutę. W zależności od sytuacji, badanie może wymagać od jednego do kilku spotkań, których celem jest ocena zmian świadomości, ogólnej kondycji psychicznej i sposobów radzenia sobie. Uczestnicy spełniający kryteria zespołu depersonalizacji-derealizacji zostaną zaproszeni do udziału w pomiarze reakcji psychofizjologicznych (zmienność rytmów serca, przewodność skóry, napięcie mięśniowe) na bodźce zewnętrzne, który odbędzie się podczas jednego spotkania.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W BADANIU

Udział w badaniu nie wiąże się z żadnymi korzyściami finansowymi. Uczestnik, który weźmie udział w pogłębionej diagnostyce otrzyma natomiast bezpłatnie informację zwrotną na temat swoich wyników oraz zalecenia odnośnie możliwych sposobów radzenia sobie lub ewentualnej terapii. W ramach rekompensaty za poświęcony czas, uczestnikom, którzy przejdą wszystkie etapy badania zostanie zaproponowana bezpłatna sesja relaksacji z wykorzystaniem metody Biofeedback, wraz z ćwiczeniem do wykonywania w domu.

WPŁYW PROCEDURY NA SAMOPOCZUCIE

Tematy poruszane w trakcie badania mogą przywoływać różne uczucia, wspomnienia lub skojarzenia, a tym samym wpłynąć na nastrój i samopoczucie. W trakcie badania psychofizjologicznego zostaną umieszczone na ciele osoby badanej sensory, które będą miały za zadanie monitorowanie reakcji ciała. Będzie to się wiązać z koniecznością odsłonięcia fragmentów ciała oraz możliwym dotykiem ze strony badacza, w celu umieszczenia sensorów. Jeżeli uczestnik uzna to za stosowne, może w każdej chwili przerwać badanie lub odmówić odpowiedzi na dowolne pytania, bez podania powodu. W razie potrzeby, otrzyma wskazówki, gdzie może uzyskać fachową pomoc lekarza lub psychoterapeuty.

ZGODA NA REJESTROWANIE I ARCHIWIZOWANIA ORAZ UŻYCIE WYWIADU DIAGNOSTYCZNEGO

Uczestnik badania wyraża zgodę na rejestrowanie i archiwizowanie wywiadu diagnostycznego a także części badania psychofizjologicznego. Nagranie to będzie użyte w celu analizy zebranych danych przez zespół kliniczny zaangażowany w projekt badawczy. Uczestnik może ponadto wyrazić lub nie wyrazić zgody na używanie fragmentów nagrań z wywiadu w trakcie szkoleń dla profesjonalistów dotyczących diagnozy klinicznej lub wystąpień naukowych, pod warunkiem zachowania należytej staranności, aby uniemożliwić identyfikację osoby (np. poprzez modyfikację ścieżki dźwiękowej lub obrazu).

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator i Inspektor Ochrony Danych: Administratorem w odniesieniu do Pana(i) danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (Uniwersytet SWPS). Dane kontaktowe: Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Techników 9, 40-326 Katowice lub ipietkiewicz@swps.edu.pl. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych (w tym skorzystania z przysługujących uczestnikowi praw) pod adresem: iod@swps.edu.pl lub pocztą na adres: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Cele, odbiorcy i okres przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu udokumentowania wyrażenia zgody na udział w badaniu oraz w celu przeprowadzenia badania. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest udokumentowanie wyrażenia zgody na udział w badaniu (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”) oraz niezbędność przetwarzania do przeprowadzenia badania naukowego (art. 6 ust. 1 lit. f oraz 9 ust. 2 lit. j RODO).

Wywiad diagnostyczny oraz część badania psychofizjologicznego zostaną zarejestrowane i będą zarchiwizowane. Nagranie to będzie użyte w celu analizy zebranych danych przez zespół kliniczny zaangażowany w projekt badawczy.

Badanie ma jedynie cel naukowy a wszystkie zebrane i zarejestrowane w nim dane medyczne zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowo-badawczych. Żadne dane umożliwiające identyfikację konkretnego uczestnika nie będą publikowane w żadnych publikacjach naukowych ani prezentacjach.

Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym mogą być ujawnione dane, będą pracownic i współpracownicy Uniwersytetu SWPS zaangażowani w realizację badania. Odbiorcami danych mogą też być osoby zajmujące się analizą danych uzyskanych w badaniu oraz osoby monitorujące, audytujące lub kontrolujące badanie. W przypadku inspekcji badania wgląd do danych mogą uzyskać członkowie Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań. Wgląd do danych na podstawie i w granicach określonych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego mogą również instytucje zajmujące się rejestracją badań i oceną ich dokumentacji.

Dane będą przechowywane przez okres pięciu lat od chwili zakończenia projektu.

Prawa przysługujące uczestnikom badania: Każdy uczestnik ma prawo żądania: dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na jego szczególną sytuację.

Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (w Polsce: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie danych w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udział w badaniu jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w badaniu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w badaniu.