POLITYKA PRYWATNOŚCI

pliki cookie

Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzin tej strony. Umożliwia on zapamiętywanie Państwa działań i preferencji (takich jak status sesji, ustawienia językowe, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien czas, aby nie było konieczne ponowne ich wpisywanie za każdym razem kiedy wracają Państwo na tę stronę lub przechodzą z jednej strony na drugą. Strona internetowa korzysta z dwóch podstawowych typów plików cookie: plików cookie sesyjnych i plików cookie stałych. Pliki cookies sesyjne to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania się użytkownika, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. W wielu przypadkach domyślne ustawienia oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej) umożliwiają przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo usunąć pliki cookies lub zablokować ustawienia plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub odpowiednim oprogramowaniu. UWAGA: Pewne elementy Strony mogą nie działać prawidłowo w przypadku zablokowania lub usunięcia plików cookies..

informacja dla przeglądających stronę internetową

Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystując uznane standardy technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem

Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu je przetwarzamy?
Od odbiorców newslettera: adres e-mail w celu kontaktu z subskrybentem, w związku z informowaniem o wszelkich nowościach pojawiających się w serwisie

Kim są odbiorcy danych osobowych?
Odbiorcą danych jest jedynie właściciel serwisu.

Jakie są Państwa prawa?
1/ Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2/ Mogą Państwo zwrócić się do nas o zmianę niedokładnych danych osobowych.
3/ Mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych; mogą Państwo wykonywać swoje prawa i składać wnioski poprzez kontakt mailowy na adres: admin@e-psyche.eu

informacja dla uczestników projektów badawczych

Uczestnictwo w badaniu w zależności od prowadzonego projektu, może wymagać bądź nie rejestracji w aplikacji. W przypadku wymogu uprzedniej rejestracji, będą Państwo proszeni o podanie niezbędnych do realizacji procesu badawczego danych tj. adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne - są one niezbędne do: założenia, personalizowania i utrzymywania konta w aplikacji e-psyche oraz do uwierzytelnienia tożsamości podczas uzyskiwania dostępu do konta.

Informacja na temat rodzaju danych osobowych uczestników uzyskane w trakcie badania, jak również sposoby ich przetwarzania oraz wszelkie inne niezbędne informacje znajdują się w REGULAMINACH PROJEKTÓW.

Regulaminy są dostępne przy opisie każdego z prowadzonych projektów. Uczestnictwo w badaniu i rejestracja w serwisie (jeśli projekt tego wymaga) oznacza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację  

regulamin aplikacji e-psyche

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, prawa autorskie, a także tryb postępowania w przypadku uwag i awarii zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Dyrektywą 95/46/EC w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych

UŻYTE POJĘCIA
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:
1. Aplikacja: Aplikacja internetowa E-psyche.eu prowadzona przez Zarządcę i umożliwiająca rejestrację oraz uczestnictwo w projektach badawczych lub wydarzeniach,
2. Regulamin: niniejszy regulamin,
3. Użytkownik: podmiot, który korzysta z usługi świadczonej przez Zarządcę drogą elektroniczną w ramach Aplikacji,
4. Login: indywidualne i niepowtarzalne oznaczeniem służące do korzystania z Aplikacji,
5. Hasło: ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia swojego dostępu do Aplikacji,
6. Usługi: świadczone na rzecz Użytkownika przez Zarządcę usługi dostępne w ramach Aplikacji, których rodzaj określa Regulamin,

ZARZĄDCA APLIKCAJI
Zarządcą aplikacji internetowej pod adresem app.e-psyche.eu jest E-psyche.eu s.c. R. Tomalski, I. Pietkiewicz z siedzibą w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 17/2 (40-032 Katowice), NIP 9542796566, REGON 381262868

ZASADY UŻYTKOWANIA
1. Korzystając z Aplikacji E-psyche Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Zabronione jest kopiowanie bądź modyfikowanie jakiejkolwiek części Aplikacji w całości lub części.
3. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe w zależności od założeń prowadzonego projektu badawczego lub wydarzenia zarządzanego poprzez aplikację po uprzednim zarejestrowaniu się w Aplikacji bądź bez rejestracji.
4. Rejestracja w Aplikacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie danych tj. login, adres e-mail, hasło.
5. Użytkownik może w ustawieniach konta Użytkownika zmienić w dowolnym czasie dane wprowadzone podczas rejestracji.
6. Zasady udziału w poszczególnych projektach, badaniach lub wydarzeniach, są określone w odrębnych regulaminach przypisanych indywidualnie do poszczególnych projektów.
7. Projekty w których dopuszczona jest transakcja płatnicza obejmuje dodatkowo regulamin dokonywania płatności. Podmiotem obsługującym jest Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań. Regulamin transakcji jest dostępny pod adresem: https://secure.tpay.com/regulamin.pdf
8. Zarządca może czasowo bądź trwale zablokować dostęp do Aplikacji w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
a. narusza postanowienia Regulaminu,
b. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Aplikacji,
c. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Aplikacji,
d. działa na szkodę Zarządcy,
e. dostarcza treści o charakterze bezprawnym;
9. Aplikacja jest dostępna dla Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Zarządca uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności Aplikacji z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Aplikację oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, napraw lub konserwacji).
10. Zarządca podejmuje wszelkie prawem dozwolone działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niemożliwości użycia lub błędnego działania Aplikacji oraz nieprawidłowego korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej Hasła.
14. Zarządca Aplikacji nie bierze również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania zdarzeń zewnętrznych nie możliwych do przewidzenia oraz zapobieżenia.
15. Dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie w formie on-line, w związku z czym niezbędne jest posługiwanie się przez Użytkownika komputerem posiadającym dostęp do sieci Internet. Z Aplikacji można korzystać poprzez następujące przeglądarki:
Microsoft Internet Explorer (od wersji 9 i wyżej)
Mozilla Firefox (od wersji 21 i wyżej)
Google Chrome (od wersji 27 i wyżej)
Safari (od wersji 5.1.7 i wyżej)
16. Informacja o polityce prywatności znajduje się pod adresem: https://www.e-psyche.eu/pl/polityka-prywatnosci
17. Kontakt w sprawach związanych z technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, uwagami oraz błędami: support@e-psyche.eu
18. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzanymi danymi: admin@e-psyche.eu