Negocjowanie tożsamości homoseksualnej w rodzinie katolickiej

Badanie miało na celu analizę doświadczeń związanych z socjalizacją religijną i odkrywaniem własnej homoseksualności przez polskich gejów, wychowanych w rodzinach charakteryzujących się silnym zaangażowaniem w praktykę religijną, wartości i normy związane z nauką Kościoła.

W ramach projektu, przeprowadzono częściowo-ustrukturyzowane wywiady pogłębione z młodymi mężczyznami na temat ich rodzin, dojrzewania, zaangażowania w praktyki religijne i odkrywania oraz realizacji potrzeb seksualnych. Wywiady były nagrywane cyfrowo, a ich transkrypcje poddane interpretacyjnej analizie fenomenologicznej. Z uzyskanych danych wynika, że internalizacja zasad przekazywanych przez Kościół katolicki dotyczących seksualności była poważnym źródłem wewnętrznego konfliktu, kiedy badani uświadamiali sobie swoje pragnienia homoseksualne. Używali różnych strategii, aby złagodzić konflikt pomiędzy tożsamością religijną i seksualną: ograniczanie zaangażowania w sprawy religijne, podważanie sposobów interpretacji doktryny, deprecjonowanie autorytetu księży, próby tłumienia posiadanych pragnień lub rozwijania zaufania w boski plan, używanie pomocy profesjonalistów i akceptacji ze strony księży. Badanie to wskazuje na specyficzne ryzyko związane z konfliktem w obszarze duchowo-religijnym. W raporcie zaproponowane są zalecenina dla psychologów zajmujących się pracą z przedstawicielami mniejszości seksualnych oraz wskazówki do dalszych badań.

Report z badania: Pietkiewicz, I. J. & Kolodziejczyk-Skrzypek, K. (2016). Living in sin. How gay Catholics manage their conflicting sexual and religious identities. Archives of Sexual Behavior, 45,1573-1585. doi: 10.1007/s10508-016-0752-0 

Zespół badawczy:
Dr Igor Pietkiewicz, Mgr Katarzyna Kołodziejczyk-Skrzypek