FANTAZJOWANIE I INNE STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI ORAZ STRESEM - WALIDACJA NARZĘDZI

Projekt poświęcony analizie strategii radzenia sobie ze stresem, w tym również używania fantazji, u ludzi zdrowych i osób leczących się z powodu różnych zaburzeń psychicznych.

Każdy z człowiek od wczesnych lat życia angażuje się w marzenia. Są one naturalnym sposobem, aby radzić sobie z rozłąką, znaleźć pocieszenie w trudnej sytuacji lub testować w wyobraźni różne sytuacje i rozwiązania. U niektórych jednak, marzycielstwo może przyjąć skrajnie nasiloną postać. Ich wielogodzinne angażowanie się w świat fantazji odbywa się kosztem obowiązków szkolnych, zawodowych lub relacji z innymi ludźmi. Zjawisko to opisywane jest jako marzycielstwo dezadaptacyjne (ang. maladaptive daydreaming).

W ramach tego projektu przeprowadzone będą badania ilościowe (ankiety) i wywiady pogłębione z osobami, które wykazują skłonność do używania fantazji w sposób nadmierny i utrudniający im codzienne funkcjonowanie, wykonywanie zadań i spełnianie się w różnych obszarach życia. Przyczyni się to do lepszego rozpoznawania i rozumienia przez klinicystów marzycielstwa dezaptacyjnego oraz uwzględnienia tego fenomenu w terapii.

Projekt posiada zgodę Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań przy Uniwersytecie SWPS, WZ Katowice i jest finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki 2016/22/E/HS6/00306