TRAUMA I DYSOCJACJA: DZIECI, MŁODZIEŻ, RODZINA

DATA: konferencja 12.09, warsztat 13.09 (godz. 10.00-18.00)
SZKOLENIE ORGANIZOWANE ONLINE

Wszyscy ludzie narażeni są na różne urazy psychiczne, jednak psychologia kliniczna i psychiatria dopiero rozwija głębsze rozumienie wpływu tych doświadczeń na powstawanie zaburzeń psychicznych. Trauma i objawy dysocjacyjne są relatywnie słabo rozpoznawane i uwzględniane w leczeniu dorosłych, a tym bardziej w pracy terapeutycznej z dziećmi oraz młodzieżą.


Z tego względu umiejętność postawienia właściwej diagnozy jest bardzo ważna, również dla adekwatnego planu dalszego leczenia. W nabyciu tej umiejętności praktycznej pomocne będzie zaznajomienie się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi zaburzeń dysocjacyjnych oraz teorii dysocjacji strukturalnej oraz narzędziami stosowanymi w procesie diagnostycznym.

Propagowaniem wiedzy na ten temat zajmuje się od lat Europejskie Towarzystwo Traumy i Dysocjacji (www.estd.org), które byłó współorganizatorem konferencji organizowanej 12 września 2020 roku w Katowicach. W trakcie tego wydarzenia, zagadnienia traumy i dysocjacji u dzieci, młodzieży i w systemie rodzinnym zostały przedstawione w sposób interdyscyplinarny, z perspektywy różnych profesjonalistów: psychoterapeutów, psychiatrów, interwentów kryzysowych, przedstawicieli policji i prokuratury.

Jednym z głównych punktów konferencji był wykład Renée Marks, światowej klasy specjalisty w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci. Poruszane przez nią zagadnienia zostały przez nią dokładniej rozwinięte w trakcie całodniowego warsztatu pokonferencyjnego 13 września 2020. W swoich wystąpieniach, Dr Marks odnosiła się do wytycznych opracowanych przez Komisję ds. Dzieci i Młodzieży dotyczących diagnozy i leczenia zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci oraz młodzieży: pobierz dokument

PROGRAM:

KOMITET NAUKOWY
* Dr hab. Igor Pietkiewicz, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS
* Dr n. med. Radosław Tomalski, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

POTWIERDZENI GOŚCIE

Dr Renée Marks, Londyn, UK
Renée Marks, światowej klasy specjalistka w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci, poruszy w trakcie konferencji ESTD (12.09.2020) i całodniowego warsztatu pokonferencyjnego (13.09.2020) zagadnienia rozpoznawania objawów dysocjacyjnych.

Ks. dr Jan Dohnalik, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie
Duchowny archidiecezji krakowskiej, uzyskał stopień doktor prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, jest kanclerzem kurii Ordynariatu Polowego, delegatem biskupa polowego ds. ochrony dzieci i młodzieży. W trakcie wystąpienia pt. "Od sekretu papieskiego do tajemnicy spowiedzi. Prawo kanoniczne a obowiązek zgłaszania przestępstw ściganych z urzędu" omówi kwestie dotyczące procedur kościelnych wobec osób duchownych oskarżonych o nadużycie osoby niepełnoletniej oraz o współpracy z organami ścigania i prokuraturą. Przedstawi problem zgłaszania przestępstwa władzom państwowym i kościelnym. Naświetli także problem otrzymania wiadomości o przemocy lub nadużyciu seksualnym w ramach kierownictwa duchowego lub w czasie spowiedzi w konfesjonale. Czy prawo kanoniczne nakłada na księży obowiązek milczenia? Czy taki obowiązek mają kierownicy duchowi i spowiednicy? Jakie są dylematy duszpasterzy?

Mgr Roma Ulasińska, Kraków
Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i European Association for Psychotherapy (EAP). Przez wiele lat pracowała z młodzieżą, młodymi dorosłymi i rodzinami w Ambulatorium Terapii Rodzin, Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wcześniej – w stacjonarnym Oddziale Młodzieżowym Kliniki i jako psycholog konsultant w szkole. Brała udział w projektach badawczych dotyczących młodzieży i rodzin (depresja, obraz siebie, zaburzenia odżywiania). Realizuje także projekty terapeutyczne i szkoleniowe dla rodzin adopcyjnych oraz pracowników pieczy zastępczej. Prowadzi wykłady i warsztaty na akredytowanych kursach psychoterapii oraz superwizje indywidualne i grupowe. W wystąpieniu pt: “Straumatyzowane dziecko w rodzinie zastępczej i adopcyjnej“ opowie o tym, jak dzieci z doświadczeniem zaniedbania, nadużyć fizycznych lub wykorzystania seksualnego adaptują się w rodzinach zastępczych i adopcyjnych oraz o sytuacjach, w których dochodzi do retraumatyzacji w tych rodzinach.

Mgr Ryszard Chłopek, Gliwice
Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył psychologię oraz filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzi psychoterapię od 2004 roku. Jest założycielem i kierownikiem Ośrodka Terapii Rodzin i Par w Gliwicach. Wcześniej pracował w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, oddziale psychiatrycznym i poradni przyszpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku oraz jako biegły psycholog sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. W swoim wystąpieniu będzie mówił o pracy terapeutycznej z systemem rodzinnym, w którym dochodzi do przemocy. Wbrew powszechnym przekonaniom zachowania agresywne są częstym zjawiskiem wśród par i rodzin zgłaszających się po pomoc. Do zadań klinicysty należy zauważenie przemocy, ocena jej nasilenia oraz podjęcie próby wyprowadzenia rodziny z „przemocowych” pułapek. Autor postara się nakreślić jak w pracy z rodzinami i parami: odczytywać przemoc, jak z nią pracować, jak rozstrzygać dylemat – Czy problem należy zgłosić do instytucji państwowych, czy kontynuować pracę terapeutyczną? Zostaną też poruszone zagadnienie dotyczące przemocy domowej wobec mężczyzn.

Mgr Katarzyna Fajfer, sędzia w Sądzie Rejonowym w Katowicach
Mgr Katarzyna Fajfer jest prawnikiem, sędzią Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, gdzie od 10 lat orzeka w sprawach rodzinnych i nieletnich, m.in. w sprawach dotyczących przemocy pomiędzy dorosłymi lub gdzie ofiarami są dzieci. W ramach swoich obowiązków, współpracuje z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, kontroluje funkcjonowanie małoletnich w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W panelu pt. “Dylematy wokół obowiązku zgłaszania przez profesjonalistów nadużyć” opowie między innymi o standardach stosowanych w prowadzeniu spraw, w których ofiarami są dzieci lub młodzież. Omówi także kwestie dotyczące współpracy pomiędzy sądem, a profesjonalistami zdrowia psychicznego, którzy są powoływani jako świadkowie lub eksperci.

Podinsp. Radosław Kacprzak, Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach
Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, od 13 lat służy w pionie kryminalnym, a wcześniej w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu - Zdroju, Komendzie Powiatowej Policji w Wodziasławiu Śląskim. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W panelu pt. “Dylematy wokół obowiązku zgłaszania przez profesjonalistów nadużyć” poruszy aspekty prawne obowiązku zawiadamiania o czynach zabronionych popełnionych na szkodę pacjenta, opowie o sposobach i możliwościach nawiązania współpracy z organami ścigania w przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o popełnionym przestępstwie, strukturach komórek organizacyjnych Policji zwalczających przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej oraz d/s przestępczości wśród osób nieletnich. Przedstawi na przykładach sposoby działania (modus operandii) sprawców przestępstw na szkodę osób małoletnich. Zaprezentuje również przykłady instytucji udzielających wsparcia ofiarom przemocy fizycznej i seksualnej.

Mgr Ewa Stachowiak, Będzin
Specjalista psycholog kliniczny, pedagog, psychoterapeuta i superwizor szkoleniowy. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W panelu pt. “Jakie są dylematy terapeutów w kwestii zgłaszania przestępstw wobec nieletnich?” naświetli trudności i wątpliwości, z jakimi mierzą się terapeuci, w związku z obowiązkiem zgłaszania niektórych przestępstw.

Dr Anabel Gonzalez, lekarz psychiatra, A Coruña, Hiszpania
Lekarz psychiatra i psychoterapeuta wyszkolona w wielu podejściach terapeutycznych: terapii grupowej, terapii poznawczej i systemowej. Specjalizuje się w leczeniu osób po doświadczeniu traumy. Jest doktorem nauk medycznych i specjalistą w dziedzinie kryminologii. Zasiada w zarządzie European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) i jest wiceprzewodniczącą EMDR Spanish Association. Pracuje w szpitalu uniwersyteckim (University Hospital of A Coruña, CHUAC), gdzie koordynuje program dotyczący traumy i dysocjacji, stworzony pod kątem pacjentów po wyjątkowo trudnych przejściach. Prowadzi szkolenia na temat traumy, przywiązania i regulacji emocjonalnej. Jest także akredytowanym konsultantem i trenerem EMDR. W swoim wystąpieniu opowie o tym, jak zaburzenia w obszarze przywiązania wpływają na późniejsze funkcjonowania człowieka w roli rodzica oraz przekazywanie tych wzorców swojemu dziecku.

Mgr Jolanta Zmarzlik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, zajmuje się diagnozowaniem, udzielaniem interwencji i pomocy psychologicznej dzieciom oraz rodzinom z problemem przemocy, wydaje opinie sądowo- psychologiczne. W trakcie swojego wystąpienia pt.: “Jak przełamać milczenie? Praca z uwikłaniem u dorosłych, którzy chronią sprawcę zamiast siebie i dzieci” o zjawiskach i mechanizmach w rodzinach kazirodczych.

Dr Małgorzata Wójcik, Uniwersytet SWPS w Katowicach
Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii i absolwentka wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel języka angielskiego i wychowawca w szkole podstawowej oraz gimnazjum. W swojej obecnej pracy badawczej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach zajmuje się powodami i przejawami przemocy szkolnej oraz dynamiką grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy, stygmatyzacji i dyskryminacji w grupach rówieśniczych. W trakcie swojego wystąpienia pt.: “Jak radzić sobie z przemocą szkolną?”, opowie o mechanizmach zachodzących w grupach rówieśniczych i prowadzących do przemocy szkolnej oraz działaniach nauczycieli, pedagogów i rodziców w celu ochrony ofiar i przeciwdziałaniu patologicznym zjawiskom.

INFORMACJA O KOSZTACH
* Opłata za udział w konferencji i warsztacie pokonferencyjnym: 700 zł.
* Opłata za udział tylko w konferencji: 350 zł.
* Opłata za udział tylko w warsztacie pokonferencyjnym: 400 zł.
Opłata obejmuje uczestnictwo, dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.

Członkom ESTD (www.estd.org) i PTT EMDR przysługuje 10% zniżki. Aby uzyskać zniżkę, należy dokonać rejestracji na wydarzenie i na etapie kalkulacji ceny wpisać kod rabatowy. Kod rabatowy dla członków ESTD można znaleźć na stronie estd.org/discounts. Członkowie PTT EMDR z opłaconą składką na 2020 mogą uzyskać kod rabatowy od sekretarza Stowarzyszenia.

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Zapisu na konferencję lub warsztat pokonferencyjny można dokonać jedynie poprzez formularz rejestracyjny po zalogowaniu się do aplikacji E-psyche. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie płatności do 06 września 2020 r. Opłaty należy dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: KONFERENCJA ESTD, Imię i nazwisko uczestnika

Ostateczna rezerwacja udziału w konferencji lub warsztatach gwarantowana jest po dokonaniu rejestracji i wpłaty na konto. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zapisów potwierdzonych wpłatą. Ostateczny termin zapisów i wpłaty upływa 06 września 2020 r.

W przypadku chęci rezygnacji z udziału, prosimy o wysłanie informacji o tym na adres firma@e-psyche.eu w terminie do 6 września 2020 r. Zostanie wtedy dokonany całkowity zwrot wpłaty. Rezygnacja z udziału po tym terminie wiąże się z utratą opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu.

ORGANIZATORZY I PATRONAT
Konferencja „Trauma i dysocjacja: dzieci, młodzież, rodzina” organizowana jest przez E-psyche.eu s.c., przy współpracy z ESTD.
Patronat honorowy: Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS

FaLang translation system by Faboba